Využití na trhu

logo.png

Průmyslová recyklace začala přibližně před 50 lety, ale nejprve se v podstatě zaměřovala na materiály s vyšší přidanou hodnotou, které již byly roztříděné (železné a barevné kovy). Rozvoj recyklace papíru a lepenky v sedmdesátých letech 20. století přispěl k vývoji technických řešení obalových materiálů za účelem optimalizace řízení a dopravy. Proběhlo i několik experimentů třídění tuhého komunálního odpadu, ale ty skončily neúspěšně.

Zařízení na třídění odpadu se ve skutečnosti objevila až v devadesátých letech 20. století. Začínalo se svozem papíru a lepenky a později obalových materiálů.

V té době se skupina Hofmann Group rozhodla začít podnikat v oblasti životního prostředí a recyklace navrhováním a výrobou automatických lisů   a zařízení pro manipulaci a zhodnocení odpadů.

Oddělený sběr

Mezi smíšený/komunální odpad patří suchý recyklovatelný odpad, včetně papíru a kartónu. Suchý recyklovatelný odpad je ...

Živnostenský a prǔmyslový odpad

Třídění průmyslového a živnostenského odpadu se provádí již několik desítek let a jeho cílem je vytřídění ...

Tuhý komunální odpad - TKO

Tuhý komunální odpad (TKO) je ze všech druhů odpadů tím nejrůznorodějším. Skládá se především z domácího odpadu, ale ...

Odpad získaný ze Staveb nebo Demolic

Odpad získaný ze staveb nebo demolic tvoří největší množství odpadu a skládá se zejména z inertních materiálů, ale ...

Kompost

Ať kompostovací proces používá [kompostování nebo anaerobní digesce zařízení pro oddělené frakce u zdroje (s recyklací) ...

Tuhé Alternativní Palivo - TAP

Zpracování odpadu pro využití jako paliva vyrobeného z tuhého odpadu neboli tuhého alternativního paliva je možné docílit ...